Psykoterapeutiska samtal är av betydelse vid svårigheter i livet. 

Jag är Leg Psykoterapeut, Leg Sjuksköterska och kandidat vid Svenska Psykoanalytiska Föreningen (SPAF). Jag arbetar med vuxna, barn och ungdomar utifrån ett psykodynamiskt och psykoanalytiskt orienterat förhållningssätt både i korta tidsbegränsade terapier och ej tidsbestämda terapier. De första samtalen tillägnas en orientering av individens bekymmer och problem varefter vi gemensamt diskuterar fokus på utmaningar liksom på vad som är kliniskt och praktiskt lämpligt. Inte sällan handlar det om oro, ångest, nedstämdhet, depressioner, livskriser, ensamhet och problem i relationer; nära såväl som sociala och arbetsrelaterade. 

Syftet med terapi är att öka förmågan att få syn på och förstå upphov och skäl till svårigheter. Vidare möjliggörs i terapi en förändring genom nya sätt att se på och hantera problem. Patientens tillit till terapeuten är en förutsättning för en gynnsam behandling och följaktligen blir relationen mellan terapeut och patient en av flera viktiga komponenter. Ett psykoterapeutisk arbete kan tidvis vara smärtsamt och påfrestande men leder till förändringar och upplevelser av bättre livskvalitet. 

Jag har många års erfarenheter av möten med människor från olika bakgrund och med vitt skilda erfarenheter och således med olika psykiska utmaningar. Grundtankar om människans medfödda längtan efter att tala om sin tillvaro tillsammans med en förtroendeingivande person genomsyrar mitt arbete.

Vid intresse; välkommen att ta kontakt!
- Arbetar enligt etiska riktlinjer för psykoterapeuter framtagna av Psykoterapicentrum.

- Följer Socialstyrelsens riktlinjer gällande journalföring och kvalitetssäkring

- Innehar patientförsäkring och ansvarsförsäkring